Jak využít potvrzení o daru?

14.12.2023

Daň z příjmů za rok 2023 lze snížit uplatněním poskytnutého daru až do výše 15 % základu daně!

Děkujeme sponzorům, dárcům a dobrovolníkům, kteří podporují aktivity Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové. Díky Vám můžeme opravovat památky a připomínat tradice a osobnosti židovské kultury.

Pokud jste letos podpořili nebo se ještě rozhodnete podpořit náš nadační fond, můžete výrazně ušetřit na daních z příjmu za rok 2023. Rádi vám na váš dar vystavíme potvrzení o daru, které můžete využít následovně:

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. To znamená, že ve zdaňovacím období může být poskytnuta měsíčně částka 100 Kč, ale za zdaňovací období se jedná v souhrnu o částku 1200 Kč, pak je splněna podmínka pro uznatelnost daru. V úhrnu lze za zdaňovací období (kalendářní rok) odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Mnoho zaměstnanců neví, že i oni mají možnost snížit si daňový základ a zároveň pomoci. Doklad o daru, který lze uplatnit v daňovém přiznání, vám ochotně vystavíme poté, co bude předmětná částka připsána na účet. Nezbytnou podmínkou pro vystavení dokladu je zaslání údajů (jméno dárce, data narození a trvalého bydliště), nejlépe mailem na adresu podporuji@nfdl.cz.

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. Zde je tedy podmínka minimální výše každého poskytnutého daru. To znamená, že pokud právnická osoba daruje každý měsíc částku 200 Kč, v úhrnu za zdaňovací období bude sice splněn zákonný limit 2000 Kč, nicméně nebude splněna podmínka MINIMÁLNÍ výše KAŽDÉHO poskytnutého daru ve výši 2000 Kč. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.

Tyto dary (bezúplatná plnění) je třeba prokázat dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemce bezúplatného plnění, jaký je jeho předmět, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto a datum poskytnutí bezúplatného plnění. V případě, že 10% snížení základu daně činí méně než 2000 Kč, bude při splnění podmínky minimální hodnoty bezúplatného plnění 2000 Kč odpočítána pouze částka představující 10% základu daně. Při posuzování minimální výše hodnoty daru je nutné přihlédnout ke způsobu darování.

Pokud máte o vystavení potvrzení o daru zájem, neváhejte nás kontaktovat!

Za vaše příspěvky a podporu děkujeme!